srijeda, 29. prosinca 2010.

tbc

arheologija ostataka bilješki jednog svijeta izvedbe i njegovih protagonistica

Svijet izvedbe:

tbc =        
tijeloGAP – svjetloGAP – prostorGAP – glazbaGAP

GAP =
mogućnost manipulacije vremenom sa svrhom održavanja kolektivnosti i jedinstva na svim razinama izvedbe

tbcGAP =
evo vremena suočenog s postojanjem kao takvim, da bi osjećali da ima nešto misteriozno u kontinuumu i da ne bi bili previše zapanjeni neuspješnim pokušajima njegovog korištenja, evo postojanja suočenog s vremenom kao takvim, da bi osjećali da postoji nešto

Protagonistice:

Selma Banich
Izvan svijeta izvedbe
Prebivalište: Zagreb. Horoskopski znak: rak. Podudaranje s horoskopskim znakom: slabo.
Područja nerealiziranih ideja: pista kao izvedbeni prostor, koreografija u liftu. Rekviziti i asocijacije: natikače za plažu, veliki pladnjevi za koktele, svjetleći globus. 

Unutar svijeta izvedbe
Prva od tri u kolektivnoj svijesti jedinstvenog sola.

Karakteristike:

Izbjegava jedinstveni vremenski tok, koristi vremenske rupe, gapove kao mogućnost manipulacije vremenom u korist održavanja kolektivnosti i jedinstva na svim razinama izvedbe te progresivnu liniju izgradnje materijala.
Jedinstveni solo: definiran odnosima koji se stvaraju u prostoru izvedbe ili bivaju preuzeti u nastavcima jedinstvene ideje.
Način: rokoko kao ono što je suvišno.
Hibridna slika tijela koje se izlaže, eksploatacija tjelesnih kapaciteta.
Moto: bitno je ono što se tijelu čini, taktiziranje.
Opći dojam: pulsiranje, intenzivan rad donjeg dijela tijela.
Nastoji biti nevidljiva, odsutna bez napuštanja prostora izvedbe.
Izvedbeni prostor: prostor relacije koja ogoljuje.

Kretanje kroz izvedbu (nazivi definirani asocijativnim principom tijekom procesa):

koljena - amfore kolektivno – baza - GAP hulahop – stopala – feniks - GAP hulahop – GAP mravinjak – GAP - pod 2 – hulahop kolektivno


Sandra Banić
Izvan svijeta izvedbe
Prebivalište : Zagreb. Horoskopski znak: strijelac. Podudaranje s horoskopskim znakom: vrlo jako.
Područja nerealiziranih ideja:  MTV spot, PPP kao besmisleni intermezzo, značaj jednog pogleda. Izjava: Sad mi je jasno. Pa mi PILOTIRAMO! Mjesto: trampolin, boksački ring. Rekvizit: remen od balona punjenih vodom.

Unutar svijeta izvedbe
Druga od tri u kolektivnoj svijesti jedinstvenog sola.

Karakteristike:

Izbjegava jedinstveni vremenski tok, koristi vremenske rupe, gapove kao mogućnost manipulacije vremenom u korist održavanja kolektivnosti i jedinstva na svim razinama izvedbe te progresivnu liniju izgradnje materijala.
Jedinstveni solo: definiran odnosima koji se stvaraju u prostoru izvedbe ili bivaju preuzeti u nastavcima jedinstvene ideje.
Način: rokoko kao ukras.
Hibridna slika tijela koje se izlaže, izvedba između fizičke akcije, životinjskog kretanja i groteske.
Moto: napuhivanje i ispuhivanje, taktiziranje.
Opći dojam: pulsiranje, pojačan rad gornjeg dijela tijela.
Nastoji biti nevidljiva, odsutna bez napuštanja prostora izvedbe.
Izvedbeni prostor: prostor relacije koji ogoljuje.

Kretanje kroz izvedbu (nazivi definirani asocijativnim principom tijekom procesa):

GAP životinjica – amfore kolektivno – životinjica – pod 2 – GAP gremlin – GAP hulahop – GAP mravinjak – gremlin – GAP pod 2 – GAP – hulahop kolektivno


Zrinka Užbinec
Izvan svijeta izvedbe
Prebivalište: Zagreb. Horoskopski znak: bik. Podudaranje s horoskopskim znakom: osrednje.
Područja nerealiziranih ideja: polijetanje, gladijatori, glasno pjevanje u zatvorenom prostoru. Rekviziti: naočale za spavanje, hulahop. Mjesto: amfiteatar, set crtanog filma.

Unutar svijeta izvedbe
Treća od tri u kolektivnoj svijesti jedinstvenog sola.

Karakteristike:

Izbjegava jedinstveni vremenski tok, koristi vremenske rupe, gapove kao mogućnost manipulacije vremenom u korist održavanja kolektivnosti i jedinstva na svim razinama izvedbe te progresivnu liniju izgradnje materijala.
Jedinstveni solo: definiran odnosima koji se stvaraju u prostoru izvedbe ili bivaju preuzeti u nastavcima jedinstvene ideje.
Način: rokoko kao prikrivanje.
Hibridna slika tijela koje se izlaže, izvedba prikriva ono što se pokušava sakriti.
Moto: amorfno s osmijehom na licu, taktiziranje.
Opći dojam: pulsiranje, naelektrizirano.
Nastoji biti nevidljiva, odsutna bez napuštanja prostora izvedbe.
Izvedbeni prostor: prostor relacije koji ogoljuje.

Kretanje kroz izvedbu (nazivi definirani asocijativnim principom tijekom procesa):

pod 1 – GAP pod 1- amfore kolektivno – konj – GAP reanimacija – GAP hulahop – turski sa zatvorenim očima – GAP mravinjak – GAP – boogi boks – GAP – hulahop kolektivno


Napomene:

  1. uzeti u obzir subjektivni odnos arheologa s ostacima bilješki
  2. u slučaju nedoumica pogledati video ili fotografski zapis izvedbearchaeology of the remaining notes on the world of performance and its protagonists

World of performance:

tbc =        
bodyGAP – lightGAP – spaceGAP – musicGAP

GAP =
the possibility of manipulating time with the purpose of preserving collectivism and unity on all levels of performance

tbcGAP =
here is time facing the existence as such, so that we may feel that there is something mysterious in the continuum instead of being too amazed at the unsuccessful attempts at its use; here is the existence facing time as such, so that we may feel that there is something

Protagonists:

Selma Banich
Outside the world of performance
Residence: Zagreb. Zodiac sign: Cancer. Resemblance to the Zodiac sign: poor.
Fields of unrealized ideas: runway as a space of performance, choreography in an elevator. Stage props and associations: beach flip-flops, large cocktail trays, a lit globe. 

Within the world of performance
The first among the three in the collective mind of a unique solo.

Characteristics:

Avoids the unique flow of time, uses time gaps as a possibility of manipulating time with the purpose of preserving collectivism and unity on all levels of performance and a progressive line of building up the material.
The unique solo: defined by relations that are created in the space of performance or are taken over in episodes of the unique idea.
Method: rococo as that which is superfluous.
Hybrid image of the body that exposes itself, exploitation of corporeal capacities.
Motto: the essential thing is what appears to the body, strategies
General impression: pulsating, intense working of the lower part of the body
Tries to be invisible, absent without leaving the space of performance.
Space of performance: the space of relation that strips things bare.

Moving through performance (names defined by using the principle of association during the process):

knees – amphorae collectively – base - GAP hula hoop – feet – Phoenix - GAP hula hoop – GAP ant-hill – GAP - floor 2 – hula hoop collectively

Sandra Banić
Outside the world of performance
Residence : Zagreb. Zodiac sign: Sagittarius. Resemblance to the Zodiac sign: very strong.
Fields of unrealized ideas: an MTV video clip, PPP as a senseless intermezzo, significance of a look. Statement: Now it's all clear. We are PILOTING! Place: trampoline, boxing ring. Stage prop: a belt made of balloons filled with water.

Within the world of performance
The second among the three in the collective mind of a unique solo.

Characteristics:

Avoids the unique flow of time, uses time gaps as a possibility of manipulating time with the purpose of preserving collectivism and unity on all levels of performance and a progressive line of building up the material.
The unique solo: defined by relations that are created in the space of performance or are taken over in episodes of the unique idea.
Method: rococo as that which is superfluous.
Hybrid image of the body that exposes itself, performance between physical action, animal movement, and grotesque.
Motto: inflation and deflation, strategies
General impression: pulsating, intense working of the upper part of the body
Tries to be invisible, absent without leaving the space of performance.
Space of performance: the space of relation that strips things bare.

Moving through performance (names defined by using the principle of association during the process):

GAP small animal – amphorae collectively – small animal – floor 2 – GAP gremlin – GAP hula hoop – GAP ant-hill – gremlin – GAP floor 2 – GAP – hula hoop collectively

 
Zrinka Užbinec
Outside the world of performance
Residence: Zagreb. Zodiac sign: Taurus. Resemblance to the Zodiac sign: average.
Fields of unrealized ideas: flying up, gladiators, loud singing in enclosed spaces. Stage props: sleeping glasses, hula hoop. Place: amphitheatre, set of an animated film.

Within the world of performance
The third among the three in the collective mind of a unique solo.

Characteristics:

Avoids unified flow of time, uses time gaps as a possibility of manipulating time for the sake of preserving collectivism and unity on all levels of performance and a progressive line of building up the material.
Unified solo: defined by relations that are created in the space of performance or are taken over in episodes of the unique idea.
Method: rococo as concealment.
Hybrid image of the body that exposes itself, performance conceals that which tries to hide.
Motto: amorphous with a smile on the face, strategies
General impression: pulsating, electrified
Tries to be invisible, absent without leaving the space of performance.
Space of performance: the space of relation that strips things bare.

Moving through performance (names defined by using the principle of association during the process):

floor 1 – GAP floor 1- amphorae collectively – horse – GAP reanimation – GAP hula hoop – Turkish with eyes closed – GAP ant-hill  – GAP – boogie box – GAP – hula hoop collectively


Notes:

  1. The subjective attitude of the archaeologist towards the remaining notes should be taken into account
  2. In case of doubt, see the video or photographs from the performance

Nema komentara:

Objavi komentar